อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเชื่อมโยงหมู่บ้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงบ้านนอกด่านบ้านหาดสองแควและบ้านนาต้นจั่น
นางสาวนิลเนตร​ โลหะ​พจน์​พิลาศ​ อุตสาหกรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายวินัย​ บุญ​พึ่ง​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม​ นายประโยชน์​ ทีกว้าง​ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์​ บ้านนอกด่าน​ รวมกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนอกด่าน​ นางสาววิภาพร​ ชันยาสูบ​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหาดสองแควหมู่ 2 นางสาวจินดารัตน์​ มาประสพ​ ฝ่ายการตลาด​  , โอท้อป​ บ้านหาดสองแคว​ พร้อมด้วยเครือข่ายบ้านหาดสองแควและบ้านนอกด่านเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงหมู่บ้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงบ้านนอกด่านบ้านหาดสองแควและบ้านนาต้นจั่นภายใต้โครงการหมู่บ้านสาหกรรมสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์งบประมาณประจำปีพศ. 2562

ในสภาพการณ์ปัจจุบันการเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอีกครั้งจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกส่งผลกระทบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละประเทศรัฐบาลปัจจุบันจึงได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สั่งสมสืบทอดมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงต่อยอดพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างสากรรมของประเทศให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานความได้เปรียบเชิงวัฒนธรรม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยการนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมองใหม่เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจยอมรับความเป็นไทยและให้มีการรับรู้ไปอย่างกว้างขวางเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติอันยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมหลากหลายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ดีอันเป็นการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันของประเทศ


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศที่กำหนดแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้การสร้างสรรค์และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกในการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีคุณภาพสูงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุร กิตอุตสาหกรรมจากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโดยเน้นการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในระดับหมู่บ้านโดยมีเป้าหมายให้เกิดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกเข้ากับองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการและรายได้ให้กับชุมชน​ เลิกกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานแนวคิดในการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ซื่อตลาดการท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยการสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมเชื่อมโยงหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน