พิธีมอบรางวัลวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 “Healthy Living with Medical Sciences Genomics Thailand
ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการและปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562“Healthy Living with Medical Sciences : Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์       เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างการแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานในความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน


ในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 211 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 54 เรื่อง ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 90 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60 เรื่อง และผลงานด้าน Medical Science Symposium 7 เรื่อง ซึ่งผลการตัดสินผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 17 เรื่อง ดังนี้ .สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 1.1 นายอภิชัย ประชาสุภาพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ           การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ 2 เพื่อใช้ในการทดสอบความชำนาญโรคไข้เลือดออกโดยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี 1.2 ดร.จักรวาล ชมพูศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดยุงลายบ้านพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา 1.3 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การแสดงออกของยีนกลุ่มไทโรซีนไคเนสในเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง1.4 นางสาวสรรทิพย์ กองจร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังไวรัสกลุ่มเอนเตอโรในประเทศไทย พ.ศ. 2551-25611.5 นางสาวชลลดา ยอดทัพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การทดสอบการหลั่ง Cytokine ชนิด IL-10 และ IL-12p70 ในการเพาะเลี้ยง Monocyte-derived Dendritic cells

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง