อบจ.อุตรดิตถ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแปลงสาธิต “ถนนยางพาราดินซีเมนต์”
ที่ ห้องบอลรูม  โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตริดตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแปลงสาธิต “ถนนยางพาราดินซีเมนต์”

     โดยมี นายไพบูลย์ วิระบุตร์ รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยกองช่างจากกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 210 คนเข้าร่วมการอบรม ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาพารา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำ โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ สำรวจความต้องการและพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความต้องการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน คือ “ถนนยางพาราดินซีเมนต์”   


ซึ่งการทดสอบพบว่า ถนนประเภทนี้มีความแข็งแรงกว่าถนนลูกรัง ต้นทุนที่ใช้ก่อสร้างมีราคาถูกกว่าถนนลาดยาง และที่สำคัญเป็นถนนไร้ฝุ่น เป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์      ช่วยกระตุ้นราคายางพาราในตลาดให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีความรู้ในการนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบในการทำถนนท้องถิ่น และเป็นการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการใช้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแปลงสาธิต “ถนนยางพาราดินซีเมนต์” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำถนนยางดินซีเมนต์ ผสมยางพารา หรืองานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านช่างท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล     และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถดำเนินการจัดทำโครงการที่มีส่วนผสมของยางพารา ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน