ชุมพร–จัดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมวิ่งสัมผัสธรรมชาติ
   วันที่ 25 มีนาคม 2562  เวลา 17.00 น. จัดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล  กิจกรรมวิ่งสัมผัสธรรมชาติ  กิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมว่ายน้ำสัมผัสโลกทะเล ณ จุดชมวิวเขามัทรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร    นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานการจัดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล  กิจกรรมวิ่งสัมผัสธรรมชาติ  กิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมว่ายน้ำสัมผัสโลกทะเล


       นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมากเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศการสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและในปัจจุบันพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคำนึงถึงความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นประกอบกับการที่คู่แข่งใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันแนวโน้มทางด้านกีฬาและกระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุการตื่นตัวในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคน ทั่วโลกทำให้ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพเล่นกีฬาและออกกำลังกายมากขึ้นการกีฬายังมีส่วนสำคัญในการสร้างความ ภาคภูมิใจสร้างแรงบันดาลใจก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสามัคคีของคนในชาติการกีฬายังสามารถเป็นอาชีพที่สามารถ สร้างรายได้และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจทางด้านกีฬาและการพักผ่อนอีกทั้งมีผู้ชมที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและเกิดการใช้จ่ายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการ นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพรตลอดจนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดที่มีผลต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้และส่วนของการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่สามารถนำไปสู่สายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวต้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน