วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี มอบใบประกาศนียบัตรและระบบทวิภาคีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นาสมภพ ธีระสานต์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางและประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย  นายเจนจบ ชูชีพ กรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและกรรมการสมาคมสื่อมวลชน จ.กาญจนบุรี ร่วมยินดี โดยมี  นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมด้วย นายภักดี พรหมเกิด รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายวิโรจน์ มั่นคง รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชาตรี จำปาศรี รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ นางภัทรภร แก้วศิริ  รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฯ นายศักดา ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี นายสมเดช จันทาวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้


วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2481 ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิชาคหกรรม วิชาศิลปกรรมและวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาคหกรรม วิชาศิลปกรรม และวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2561 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันครบรอบ 80 ปี ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 311 คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 295 คน นักเรียนทวิศึกษาจากโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี  จำนวน 38 คน รวม 644 คนและมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นจำนวน 66 คน จากการเรียนดีเด่นและกิจกรรมดีเด่น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน