อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา:
ที่ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา: งานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

   โดยมี นายนายมานิต อนรรฆมาศ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา : งานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับคำขอ  ตรวจสถานที่ผลิต  เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งทดสอบ จากกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และนำผลิตภัณฑ์ส่งหน่วยตรวจสอบ ทั้ง 2 แห่ง คือ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพมหานครสำนักงานฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งสิ้น จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์    


     ดังนั้น  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้เข้ารับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันนี้ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง (นางวิเชียร แหยมยินดี)  เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์ 53160   ผลิตภัณฑ์ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยผสม

2. กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์ (นางลำบอง หลวงมั่ง) เลขที่ 96/2  หมู่ที่ 1 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110   ผลิตภัณฑ์ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยประดิษฐ์

3. กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์ (นางนัฐดา  ดุลยธรรมสถิต)  เลขที่ 1/7 ถนน เจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

ผลิตภัณฑ์ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยผสม

4. กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์ (นางนัฐดา  ดุลยธรรมสถิต)  เลขที่ 1/7 ถนน เจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

ผลิตภัณฑ์ผ้าจก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ

5. กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์  (นางนัฐดา  ดุลยธรรมสถิต)  เลขที่ 1/7 ถนน เจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

ผลิตภัณฑ์ผ้าจก ชนิดเส้นใยผสม

6. กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม (นายจงจรูญ  มะโนคำ)  เลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ 53130   ผลิตภัณฑ์ผ้าจก ชนิดเส้นไหมแท้         

7. นายวริศพล สีเทียม เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53140  ผลิตภัณฑ์ผ้าจก ชนิดเส้นใยผสม                  

8. นางบุญเทียน สิงดา (ร้านบุญเทียนรังไหมและใยฝ้าย) เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์ 53160  ผลิตภัณฑ์ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์           

9. กลุ่มทอผ้าทองใบ (นางทองใบ ลาเบ้า) เลขที่ 18 หมู่ที่  6 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  53110  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง