ไม่ลืมกำเนิด!!รองผวจ.เลือดเขียวเหลืองกลับถิ่นเกิดประธานร่วมยินดีคนรุ่นใหม่
 ที่  ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี รร.สวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยนายเจริญ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา กล่าวรายงานว่า” โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในทุกๆ ปีการศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยามีนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น หรือนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป

รอง ผวจ.ชุมพร ไม่ลืิมถิ่นกำเนิด

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและเกิดความภูมิใจในความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน อันเกิดทัศนคติที่ดีและรักสถาบัน เพื่อสร้างแรงจูงใจ ใฝ่เรียนให้แก่นักเรียนรุ่นน้องต่อไป

ร่วมแสดงความยินดีคนรุ่นใหม่

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน