เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน (ชมคลิป)
วันที่ 30 มี.ค. 2562  ที่ สนามกีฬาเอนกประสงค์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด นางศิรประภา เทศประสิทธิ์   ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562  โดยมีนายวิระเดช สมปิตะ ประธานสโมสรฮอนด้ายูเนี่ยน   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  มีนายเพชร โสมาบุตร ประธานที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย  นายอำนาจ บัวเสือ รองประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย   นายอรรถพร อ่อนนิ่ม  เลขาธิการสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย  นาสาวอภิญญา มีสามเสน ผู้ชำนาญการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประเสริฐ น้อยเจริญสุข ประธานผู้ติดสิน  นายมนตรี  โอนอ่อน  บริษัทยูเรก้า  ผู้สนับสนุนชุดนักกีฬาและผู้ตัดสิน  นายสุมิตรา ดีวงศ์  บริษัทมาราธอน ผู้สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา นายอุดม  ไกรย์ราช รองประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

 

เสียง ประธานที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย

นางศิรประภา เทศประสิทธิ์   ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การกีฬาและนันทนาการเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนในชาติให้มีสุขภาพดี และมีความสุข เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ประชาชนชาวไทยในประชาคมโลก การกีฬาและนันทนาการจึงถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาลในทุกประเทศและทุกรัฐบาลโลก รัฐบาลปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการกีฬาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในด้านการกีฬาและการออกกำลังกายในสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งในชุมชนและหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนมีผลเป็นรูปธรรม

จากความสำเร็จของโครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 3 และปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากสโมสรกีฬาทั้งภายในประเทศและสโมสรกีฬาต่างประเทศ ส่งทีมตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 114 ทีม และในปี 2562 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยและสโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 4 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2560 – 2564 ) การกีฬาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยู่ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ทาให้การกีฬาไทย เป็นที่น่าสนใจสาหรับคนไทยและต่างชาติ ทั้งนักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายจังหวัดฯ ตามโครงการ “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และ        การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นักกีฬาเซปักตะกร้อ แต่ละประเภท ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร และคณะกรรมการ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน