ปทุมธานี ชาวลำลูกกาจัดสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 2 เมษายน 2562 บริเวณที่ว่าการหน้าอำเภอลำลูกกา นายยงยุทธ  ป้อมเอียม นายอำเภอลำลูกกา  นายยงยุทธ  มั่นบุปชาติ นายก ทต.ลำลูกกา  นายบุญไกล  บุญคุ้ม นายก ทม.ลำสามแก้ว  นายอำนวย  คำภา  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลำลูกกา  พร้อมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลำลูกกา และประชาชนชาวลำลูกกา  ได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มรดกไทย  ขึ้นซึ่งในวันที่ 2 เมษายน 62 เป็นวันคล้ายวันพระราสมภพ 


โดยในช่วงเช้าได้ประกอบพิธีทางศาสนาประกอบด้วย  ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์  หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิด งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ตามรอยวิถีพื้นบ้าน สืบสานอนุรักษ์ของดีลำลูกกา ซึ่งมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สภาวัฒนธรรมอำเภอลำลูกกาได้พิจารณาเห็นว่าประชาชนชาวลำลูกกา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสงบร่มเย็นภายใต้การยึดมั่นในหลักธรรมศาสนาซึ่งในพื้นที่ประกอบด้วย ประชากรนับถือศาสนาพุทธ  คริสต์ และอิสลาม อย่างเหนียวแน่นและดำรงรักษาขนบประเพณีอันมีหลากหลายซึ่งความหลากหลายในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากเดิมประชาชนชาวลำลูกกาได้อพยพมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทย ฉะนั้นประชาชนจากหลายสถานที่มารวมกันจึงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้างภายหลังเนื่องจากเวลาอันยาวนานความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรมได้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเพื่อ สดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มรดกไทย ซึ่งในวันที่ 2 เมษายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและพระราช และทางราชการกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย งานตามรอยวิถีพื้นบ้านสืบสานของดีลำลูกกาอันเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนอำเภอลำลูกกาส่วนหนึ่งรวมทั้งการแสดง พื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์นำมาจัดแสดงและสาธิตจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์การประกวดทำอาหารคาวหวาน ที่ทำจากบัว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน