ปทุมธานี ผวจ.แถลงข่าวจัดงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญประจำปี 2562
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2562 นายพินิจบุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และนายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวจัดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญจังหวัดปทุมธานีประจำปี 2562 เป็นการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 11 - 13 เมษายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


 นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงการจัดงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญ 2562 ว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยสังเกตได้จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มชนชั้นใหญ่ๆ คือ ชาวมอญ ชาวจีน และชาวไทยมุสลิม แม้กาลเวลาจะผ่านไปทำให้กลุ่มชนได้กระจายถิ่นฐานไปยัง บริเวณต่างๆทั่วทั้งจังหวัดแต่อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มชนก็ยังคงไว้ซึ่ง เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา ที่แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมของแต่ละกลุ่มชนซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นและทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้น ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญเพราะนอกจากถือเป็น วันขึ้นปีใหม่ ใช่แล้วยังถือเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดปทุมธานีมาช้านานข้ามจังหวัดจึงเล็ง เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามเพราะเทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของไทยทั้งประเทศที่จะร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามขนบธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง