สมุทรสงคราม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานก่อพระเจดีย์ทรายวัดปากสมุทร
ที่วัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายอมรศักดิ์ ฉัตรระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ ร่วมกับผู้นำท้องที่และท้องถิ่นจัดการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายขึ้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวตำบลแหลมใหญ่ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประจำถิ่น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

สมุทรสงครามอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานก่อพระเจดีย์ทรายวัดปากสมุทร

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมละไม่เกิน 6 คน มีทีมเข้าร่วม 6 ทีม และประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดบุคคล ทีมละไม่เกิน 5 คน มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 9 ทีม โดยมีกติกาการใช้ทรายต้องประหยัดคุ้มค่าประยุกต์ใช้วัสดุ,สถานที่สะอาดตรงต่อเวลา, รูปแบบสวยงามและความลงตัวของรูปทรง, ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิธีคิดและกระบวนการ และเทคนิคการนำเสนอและการสะท้อนอุดมคติ โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง(17 - 19นาฬิกา)

สมุทรสงครามอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานก่อพระเจดีย์ทรายวัดปากสมุทร

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน