ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่ 4
     ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2562 และมีนักประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม บัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 80 คนเข้าร่วม

                                                                                                                                   


       สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข กับผู้มีความเห็นต่างจากรัฐสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมดังนั้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ดี และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจึงเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหา

                                                                                                                                       


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน