ติวเข้มครู อบจ.โคราช เน้น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องล้ำหน้าด้วยเทคนิคการสอน มุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพรับปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 เม.ย.62 เวลา 09.30 น. นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี และ นายนพล วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษานายก อบจ.โคราช นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ และนายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับคณะครู รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รวม 58 แห่ง ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

 

 


โดยได้จัดอมรมสัมมนาให้กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา, กลุ่มภาษาต่างประเทศ,กลุ่มสาระศิลปะกลุ่มการงานอาชีและกลุ่มเทค

โนโลยี่,กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เคมี และกลุ่มวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววิทยา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รร.ในสังกัดฯ และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.62 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสังเวียน มณีจันทร์ นักวิชาการอิสระ อดีตครู รร.สตรีวิทยา อาจารย์บัณฑิตย์ ฝอยทอง,อาจารย์ฐีติกร ดำรงวนากุล ผู้มีความรูด้านวิชาคณิตศาสตร์ นายรัฐธีร์ อธิสุวิชาพงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้านการศึกษา รศ.สุธน เสถียรยานนท์ อาจารย์ผู้เชียวชาญจากวิชาเคมี-ฟิสิกส์ ที่มากด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาในแต่ละสาขาวิชา มาเป็นเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับคณะครูเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในสังอัด อบจ.โคราชทั้ง 58 แห่ง

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน