มทส.แจกทุน!! เปิดโครงการบัณฑิตลูกเกษตรกรภาคอีสาน ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมหอพัก แถมค่าใช้จ่ายฟรีเดือนละ 4,000 บาท!!
วันที่ 1 พ.ค.2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายธนาศักดิ์ หลักเพชร หัวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รศ.ดร.วีระพงษ์กล่าวว่า บทบาทสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ เป็นสถาบันการเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่สังคม การนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างรายได้ให้ชุมชนและเกษตรกร การพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพื่อสร้างผลงานทางการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมไปถึงการให้โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่บุตรของเกษตรกร เพราะเมื่อเขาเหล่านั้นได้สำเร็จการศึกษาก็จะเป็นบัณฑิตที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญยิ่งขึ้นไป”

 


ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกระดับ ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ และการศึกษาของบุตรเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีความร่วมมือกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชน การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาด เพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร บุคลากร ของทั้งสองฝ่ายได้ศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน “โครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร” ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ให้สิทธิ์แก่บุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ รวม 63 ราย จัดสรรทุนการศึกษาให้ 16 ทุน โดยมีผู้ยืนยันรับทุน 11 ราย ซึ่งจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพัก พร้อมทั้งได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท อีกด้วย”

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน