บุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคลงพื้นที่แนะ 5 คาถาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 9 พ.ค.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่(สคร.9) นครราชสีมา ประกอบด้วย กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย งานโรคติดต่อ (Cluster CD) และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เป็นกิจกรรมรณรงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความร่วมมือ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปตามเป้าหมายในปี 2563 และเพื่อปลุกจิตสำนึกของประชาชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่เลี้ยง


ซึ่งพบว่าว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบไปด้วย จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และจ.บุรีรัมย์ ในปี 2561 พบผู้เสียชีวิตทั้งประเทศ รวม 18 ราย ซึ่งพบในเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 4 ราย คือ พบที่  จ.สุรินทร์ 1 ราย จ.นครราชสีมา 1 ราย และ จ .บุรีรัมย์ 2 ราย ได้แก่ อ.ลำปลายมาศ และ อ.ปะคำ ส่วนในปี 2562 พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นรายแรกที่ จ.สุรินทร์ จำนวน 1 ราย

นอกจากนี้ ยังพบว่าข้อมูลจากเว็บไซต์ website thairabies.com ของ กรมปศุสัตว์ ในปี 2559 จ.บุรีรัมย์มีสถานการณ์สัตว์ที่สงสัยว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จำนวน 70 ตัวอย่าง ในปี 2560 มีหัวสัตว์พาหะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าจำนวน 112 ตัวอย่าง และปี 2561 พบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจำนวน 62 ตัวอย่าง ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อาจทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน