เกษตรกรปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้หน้าแล้งตามนโยบายรัฐบาล
      จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้แหล่งน้ำลดน้อยลง รัฐบาลจึงมีมาตรการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชหลังนาโดยเน้นเกษตรกรที่ทำนาตั้งแต่ปี 59-61 เข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลจะมีการช่วยเหลือไร่ละ 600 บาท เป็นการช่วยเหลือให้บริการทางการเกษตรเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ในการดึงน้ำมาใช้ในไร่นาของตัวเอง ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ประมาณ 9,000 บาท

  

 


      ในส่วน จ.สงขลา มีหลายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งในนั้นคือ  เกษตรกร ม.7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ได้หันได้หันมาปลูกถั่วลิสง ถั่วหรั่ง แตงกวา มันเทศและข้าวโพดเป็นพืชทางเลือกที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกค่อนข้างน้อยและมีราคาดีในช่วงนี้สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี และใช้วิธีไถกลบตอซังข้าวสามารถบำรุงดินและเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะไม่ใช้วิธีเผาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง