ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" ห่วงประชาชน  พระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่เกิดอุบัติภัยทุกแห่งในประเทศไทย พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" ห่วงประชาชน ทรงมีพระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทย พระราช ทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ 6 ตำบล 28 หมู่บ้าน 579 ครัวเรือน หลังประชาชนประสบวาตภัยพายุกระโชกแรงจนบ้านพัง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ  หอ ประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับวาตภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มีราษฎรที่ประสบวาตภัย รวม 2 อำเภอ ได้แก่พื้นที่อำเภอพิชัย จำนวน 571 ครัวเรือน และอำเภอตรอน จำนวน  8 ครัวเรือน รวม 579 ครัวเรือน

จากนั้น พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย 579 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร อัญเชิญกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวแก่ราษฎรว่า ทรงมีพระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่ทันที่ทุกครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในประเทศไทย เนื่องในความห่วงใยประชาชนของพระองค์ฯ ทรงมีพระราโชบายชัดเจน คณะองคมนตรีก็แยกย้ายกันปฏิบัติตามพระราโชบายที่ทรงมอบให้ไว้ ในครั้งนี้เช่นกัน ตนได้มีโอกาสมาเพื่อนำสิ่งของพระราชทานร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำมาเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับประชาชน สิ่งของอาจจะไม่มากนักแต่เป็นเพียงแค่ของใช้ที่จำเป็น โดยมีคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ศาล ทหาร ตำรวจและประชาชนที่รับสิ่งของพระราชทาน ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิ คุณและความห่วงใย จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

ทรงมีพระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทย

พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ 6 ตำบล 28 หมู่บ้าน 579 ครัวเรือน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง