สุโขทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรชื่นชมเกษตรกรทำได้จริงผลผลิตยั่งยืน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมสวย  ปัญญาสิทธิ์  เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่  ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลป่าแฝก   อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย หรือที่เรียกกันว่า วันField Day  ซึ่งจัดเป็นครั้งที่  9 จากเป้าหมายทั้งสิ้น 18 ครั้งของจังหวัดสุโขทัย  เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ  ช่องทางการตลาดและแหล่งข้อมูลการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง  ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันและนักวิชาการโดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานภายใต้การสนับสนุนของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรชื่นชมเกษตรกร

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เกษตรกรต้นแบบ นายสุทิน  ทองเอ็ม เปิดบ้านตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดงานField day  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เรียนรู้การทำนาพาโชค  การทำมัจฉาพารวย  สถานีเรียนรู้เกษตรเงินแสน  สถานีเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  สถานีเรียนรู้กล้วยถอดรูป อีกทั้งเป็นช่วงสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมในปี 2562 และ 63 โดยมีผู้ร่วมงานจากพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 800 คน

 

ชื่นชมเกษตรกรทำได้จริงผลผลิตยั่งยืน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน