พ่อเมืองพังงา เปิดแปลเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ศาลากลาง

วันที่ 17 พ.ค.62 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดพังงา นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดพังงา ประชาชน ได้ร่วมกันร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ว่างบริเวณศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแปลงตัวอย่างในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน ซึ่งภายในแปลงเรียนรู้ มีทั้งการปลูกผัก ปลูกไม้ผล ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่า มีข้าราชการ และเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดตัวโครงการขึ้นในวันนี้ เพื่อนำไปขยายผลต่อไป


นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามศาสตร์พระราช คือ องค์ความรู้ของพระราชา (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)ที่ทรงช่วยเหลือปวงชนชาวไทย เป็นการวางแนวทาง แนวคิดทฤษฎี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ขั้นตอนการทรงงาน และโครงการ   อันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนของพระองค์ท่าน เช่น โครงการฝนหลวงแก้ฝนแล้ง โครงการแก้มลิงแก้น้ำท่วม โครงการแกล้งดิน เหล่านี้เป็นต้น วิธีการของศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา การเข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การทดลองจนได้ผลจริงก่อน เข้าถึง หมายถึง การระเบิดจากข้างในเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และพัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร แต่ก็เป็นแบบอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน ที่ทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติ และขยายผล ต่อไปได้ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ อยากเห็นพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดพังงา ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำหลายๆอย่างควบคู่กันไป ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักใช้เอง โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานตามศาสตร์พระราชาไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและผมขอเปิดโครงการโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของจังหวัด ตามนโยบายดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม และช่วยกันขับเคลื่อนสโลแกน “รักจัง พังงา”ต่อไปอีกด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน