ปทุมธานี ระดมความคิดเห็นปรับปรุงทำผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง คลองหลวง รังสิต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมไพน์เฮิร์สท กอร์ฟ คลับ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นในการทำผังเมืองครั้งที่ 1 ในโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต โดยมีสมาชิกผู้นำชุมชนของเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต รวมให้ความคิดเห็น

   

      


การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือพื้นที่ที่เป็นชนบทและเกษตรกรรมในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินด้านการคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีหรือทาให้ดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบความปลอดภัย ของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดารงรักษาหรือบูรณะ สถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์ในทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารพื้นที่ที่ สำคัญซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ มีความสอดคล้อง และลด ความสับสน การสิ้นเปลืองงบประมาณ ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ที่ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดย ให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมืองรวมให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการตัดสินใจ ในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงผังเมืองรวมหรือขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงต่อไปอีก 5 ปี กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิตจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ประกาศเป็นกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับตาม กฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองท่า โขลง–คลองหลวง–รังสิต จังหวัดปทุมธานี ยังขาดบุคลากรและนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญในการวางและ ปรับปรุงผังเมืองรวม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจ้างสถาบันการศึกษาหรือที่ปรึกษาภาคเอกชนให้เป็น ผู้ดาเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้ การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม สามารถดาเนินการได้ทันกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมของชุมชนในเขตผังเมือง รวมจนประกาศใช้บังคับได้ต่อไปดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิต จังหวัดปทุมธานีผู้ ซึ่งรับถ่ายโอนภารกิจ ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในภารกิจด้านผังเมืองของผังดังกล่าว จะต้องเร่งดาเนินการวาง และปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิตจังหวัดปทุมธานี ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน