ม.ราชภัฏเลยเปิดผลงานพัฒนาท้องถิ่น 6 เดือน ยกระดับรายได้ 5 ชุมชน 2 จังหวัด (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จัดโครงการสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มี ผศ.ดร.เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิด

นางศิริพร  จันทพล  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   กล่าวว่า  เนื่องจากในปีงบประมาณ. พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้รับงบประมาณแผ่นดินในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในฐานะเลขานุการการดำเนินโครงการได้เข้าสู่ช่วง “ระยะกลางน้ำ” (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  ซึ่งเป็นช่วงในการพัฒนาศักยภาพ ค้นหาสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  , เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  ให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อน คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารได้รับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6  เดือน  และเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ  จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการขับเคลื่อน โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการขับเคลื่อน , คณะกรรมการอำนวยการ , อาจารย์รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่  1  , อาจารย์รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ที่  2 , อาจารย์รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ที่  3  , และผู้ที่เกี่ยวข้อง    รวมทั้งสิ้น  130  คน

 

ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ในพื้นที่ 5 ชุมชน ทั้ง จ.เลย และ จ.ขอนแก่น  ประกอบด้วย บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ยกระดับผลิตภัณฑ์ “มะม่วงแช่อื่ม Buhom” และจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน  80 ครัวเรือน   , บ้านหาดเบี้ย อ.ปากชม จ.เลย ยกระดับการท่องเที่ยว จำนวน 2 แห่ง  และสร้างเวปไซต์ชุมชน  www.Haatbai.com และจัดทำบัญชี ครัวเรือน  จำนวน 130 ครัวเรือน    , บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย  ยกระดับรายได้จากผลิตภัณฑ์มะขาม  เครื่องหวายและผ้าทอมือ   จำนวน 150  ครัวเรือน  , บ้านดอนหญ้านาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ยกระดับรายได้จากผลิตภัณฑ์ผ้าไหม   และจัดทำบัญชีครัวเรือน  จำนวน  80 ครัวเรือน  และบ้านป่าหม้อ  อ.พระยืน จ.ขอนแก่น สร้างอาชีพเสริมแปรรูปจากเศษผ้าไหม และบัญชีครัวเรือน จำนวน 50 ครัวเรือน

 

ส่วนด้านสังคม  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างความรักความสามัคคี และพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  จำนวน   4 เครือข่ายในจังหวัดเลย ได้แก่ อำเภอเชียงคาน 5 ตำบล อำเภอ ปากชม 5 ตำบล  อำเภอท่าลี่ 5 ตำบล และอำเภอภูเรือ 5 ตำบล รวม 20 ตำบล  พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน บ้านนากระเซ็ง และบ้านบุฮม ในการลดข้อพิพาท  และอบรมให้ความรู้รักสามัคคี เรื่องสิทธิหน้าที่มรดก ใน อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 14  ตำบล และ อำเภอพระยืน 6 ตำบล

ด้านสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินโครงการคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป  และสร้างรายได้ชุมชน มีนวัตกรรมถังขยะกำจัดขยะที่เป็นมลพิษ จำนวน 5 หมู่บ้านเป้าหมาย  หมู่บ้านละ 50 ครัวเรือน รวม 250 ครัวเรือน , ยกระดับกลุ่มเกษตรผู้ปลูกผลักปลอดสารพิษในจังหวัดเลย จำนวน 70 ราย  กลุ่มเกษตรกรด้วงมะพร้าวปลอดสารพิษ จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 110 ราย  และสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสุขภาพจังหวัด ภายใต้ขื่อ (Loei safety foods : LSF) 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน