ลำปางติดตามการดำเนินโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ“ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม”
      จากสภาพปัญหาของชาวบ้าน ชุมชนบ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และปัญหาน้ำท่วมน้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝนมาโดยตลอด เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งแทบจะทุกปี ชาวบ้านต่างต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึ่งปัญหาภัยแล้งยังได้ส่งผลกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ทั้งหมู วัว ควาย ซึ่งชาวบ้านต้องเดินทางออกไปหาน้ำจากแหล่งน้ำต่างพื้นที่ นำมาให้กับสัตว์เลี้ยงที่ทำการเลี้ยงไว้ได้ดื่มกิน ทำให้ต้องได้รับความลำบากและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

 

 

โครงการพระราชดำริ

ชาวบ้านน้ำล้อมจึงร่วมกันถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการ “ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม” โดยได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อปี 2557 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการ “ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทาน ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ทำการก่อสร้างฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมขึ้น เมื่อปี 2561

 

 

 

ประชาชนชาวบ้านแลงลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน