กอ.รมน.ลำปางพบปะเยี่ยมเยือนมอบสิ่งของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่
ที่ มัสยิดอัลฟาลาฮุ ถ.ทิพยวรรณ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ลำปาง  ได้พบปะเยี่ยมเยือนเสริมสร้างความสัมพันธ์ และมอบสิ่งของเพื่อแสดงความห่วงใยพี่น้องมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เนื่องในห้วงเทศกาลถือศีลอด “เดือนรอมฎอน” โดยมี นายอับดุลเลาะ อุมา เลขานุการ คณะกรรมการฯ แทน อิหม่าม อับดุล ญาลีล ค่านเคน พร้อมอิหม่ามสะรินซา ค่านเคน มัสยิดมูญฮีรินวั้นอันศอร บ้านหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง, อิหม่ามมนตรี มีสมบูรณ์ อิหม่ามมัสยิดฮารูนดารุสลาม (สุเหร่าแดง) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง, อิหม่ามไพศาล ลายนารี มัสยิดอัลอิตลาส (สุเหร่าเขียว) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

กอ.รมน.ลำปาง

 พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ลำปางเปิดเผยว่า การดำเนินงานของกอ.รมน.เป็นแนวทางให้กอ.รมน.จังหวัดทุกที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนพี่น้องชาวมุสลิมทุกจังหวัดซึ่งทางจังหวัดลำปางมี4มัสยิด และมีการตั้งคณะกรรมการสักนักงานมัสยิดขึ้นซึ่งทางกอ.รมน.จังหวัด ลำปางได้โอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือน ห่วงใยพี่น้องมุสลิมอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลอด “เดือนรอมฎอน”

 

 

 

เยี่ยมเยือนพี่น้องชาวมุสลิม

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน