ปทุมธานี!! รมช.เกษตร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรทำนาระบบแปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 27 เม.ย. 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม สมาชิกเกษตรกรทำนาระบบแปลงใหญ่ โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ม.5 ต. หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ ทำการเกษตร 404,701 ไร่ โดยพื้นที่เกือบ 80 % เพาะปลูกข้าว จำนวน 317,460 ไร่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ดังนั้น จึงได้ให้ความสำคัญ ในการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวทั้งนาปีและนาปรังให้ครบวงจร ภายใต้การกำกับดูแลและติดตาม ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command) จังหวัดปทุมธานี พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันได้จัดตั้งระบบแปลงใหญ่ไปแล้ว จำนวน 12 แปลง ประกอบด้วย ระบบแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 10 แปลง ระบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 1 แปลง และแปลงใหญ่ผัก 1 แปลง พื้นที่รวม 25,686 ไร่ เกษตรกร 1,244 ราย

โดยเป็นการจัดทำแปลงเกษตรขนาดใหญ่ ให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก ดำเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากรและการตลาด ง่ายต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีผู้จัดการแปลงและคณะกรรมการ เป็นผู้บริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรจนถึงการตลาดที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย มีอำนาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ในต้นทุนที่ต่ำลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง