รองอธิบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมเกษตรวิชญา ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเชียงใหม่เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบู
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการ “เกษตรวิชญา” บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดําเนินการในลักษณะเป็นคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในรูปแบบ  ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติแบบอย่างยั่งยืน ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2529 เป็นสหกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา  ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมในโครงการฯ จำนวน 32 ราย ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินจากโครงการรายละ 1 ไร่ สหกรณ์ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหอมหัวใหญ่ รอบการผลิตใช้เวลา 6 เดือน ผลผลิตต่อไร่สามารถสร้างรายได้ประมาณ 60,000 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุน 25,000 บาท กำไร 35,000 บาท


นอกจากนั้น สหกรณ์ยังส่งเสริมให้สมาชิกปลูก ถั่วแขก ถั่วแระ ถั่วลิสง ถั่วดาวอินคา เผือก ซาโยเต้ มะเขือยาว องุ่น ดอกดาวเรือง หลังฤดูปลูกหอมหัวใหญ่ เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ด้านปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ฯ พบว่าประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งเงินทุน ไม่มีสำนักงานในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ โดยคณะซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมได้ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและรับทราบร่างแผนดำเนินการ และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “เกษตรวิชญา” ร่วมกันกำหนดทิศทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่ โดยจะนำความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ รวมถึงสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วไป

ฟงหวิน ศักดิ์อัสวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน