ตัวแทนจากสื่อมวลชน- เครือข่ายช่วยเหลือเด็กสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคราชการและเอกชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา นายรัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 พร้อมด้วย นายบุญธรรม รอบคอบ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.นครราชสีมา ได้เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานพินิจ และเครือข่ายในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการศึกษา, อาชีพ และ การกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนปีงบประมาณ 2562 โดยเครือข่ายจากสถานศึกษา ได้แก่ อาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาลัยสารพัดช่าง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย - เยอรมัน สระบุรี เครือข่ายด้านอาชีพ ได้แก่ บริษัทเทสโก้โลตัว และ เซ็นทรัลพลาซ่า เครือข่ายด้านให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ได้แก่ กองทัพภาคที่ 2 เทศบาล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

 


ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ยังได้มีตัวแทนจากสื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงนาม เพื่อเป็นประบอกเสียงในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานพินิจ รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนของภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุนรับบุคลากรเข้าไปให้ความรู้ ไปฝึกอบรม ให้กับเยาวชนภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการติดตามกลุ่มเยาวชนที่ออกจากสถานพินิจแล้วได้ต่อยอดด้านอาชีพ ซึ่งสถานพินิจมีบทบาทในการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ให้เด็ก และเยาวชนกลับคืนสู่สังคม ส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชน ขยายดูแลสิทธิเด็กและสวัสดิภาพของเยาวขนในกระบวนการยุติธรรมเต็มรูป และเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรและระบบงาน และที่ผ่านมาจากสถิติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ใน 1 เดือน จะมีคดีของเด็กและเยาวชนเฉลี่ย 80 คดี สัปดาห์ละ 20 คดี เยาวชนผู้กระทำผิดที่เข้ามาวันละ 3 คน โดยปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเป็นปัญหาอันดับ 1 ถึง 50% รองลงมาคือ ปัญหาในเรื่องเพศ ปัญหาการลักทรัพย์ และปัญหาเกี่ยวกับชีวิต เช่น การทะเลาะวิวาท และเมื่อเยาวชนเข้ามาอยู่ภายในสถานพินิจแล้ว จึงจำเป็นต้องจัดหาเครือข่ายมาร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรม เพื่อที่จะให้เยาวชนเมื่อออกไปแล้วได้มีความรู้และทักษะอาชีพติดตัวออกไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว โดยนายสันติ วงษาเกษผู้สื่อช่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา รายงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน