ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมี ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง อว. เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณาจารย์, สถานประกอบการ, เครือข่ายวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 1000 คน“การดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาของม.วลัยลักษณ์ถือเป็นภารกิจสำคัญและจากการได้รับฟังจากสถานประกอบการพบว่าบัณฑิตบางส่วนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วยังทำงานไม่ชำนาญ ยังต้องไปฝึกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะทำให้เสียเวลาของผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จากเดิม 4 เดือน เพิ่มเป็น 8 เดือน ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 คาดว่าจะทำให้บัณฑิตของเรามีความชำนาญมากขึ้น ตอบสนองผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี" ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว


ด้าน ดร.อรสา ภาววิมล กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ผลักดันและดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งสหกิจศึกษาถือเป็นการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ทำให้บัณฑิตมีศักยภาพพร้อมทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและใช้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 19,000 แห่ง ในเชิงของคุณภาพจะเห็นได้ว่าการจัดสหกิจศึกษาไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากลผ่านสหกิจศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ความรู้และประสบการณ์จากสหกิจศึกษายังเป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมาย

 

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยวันที่ 6 มิถุนายน จัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนวันที่ 7 - 8 มิถุนายน เป็นการศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง ตามลำดับ จุดเด่นของงานในครั้งนี้ คือ การปาฐกถาพิเศษเพื่อนำเสนอมุมมองของสหกิจศึกษาในระดับสากล โดย Dr. Nancy Johnston ประธานของ The World Association for Cooperative and Work-Integrated Education (WACE) ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ การจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่เคยได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นหรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา การออกบูธของสถานประกอบการ และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลงาน พัฒนาการ และความก้าวหน้าของการดำเนินการสหกิจศึกษาไทยในภาพรวมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการสัมภาษณ์นักศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ ธีระพงษ์   หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าว/ นรศักดิ์  สานุจิตต์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน