ปทุมธานี รอง ผวจ.นำผู้นำท้องถิ่นผู้แทนพรรคการเมืองลงนามประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมไพน์เนอรี่ เดอะไพน์รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชกรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยมีนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนพรรคการเมืองผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และสื่อมวลชน รวมจำนวน 190 คน

     โดยมีการร่วมลงนามประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตร ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตนาทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมืองที่ได้ประกาศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและขยายผลไปยังประชาชนทุกสาขาอาชีพ


     นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาที่มีต้นเหตุมาจากการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบควบคุมกำกับการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองและนักการเมืองในทุกระดับ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อนำไปสู่การลดการกระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การเมืองในระดับท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน และการเมืองในระดับท้องถิ่นก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเมืองระดับชาติ รวมทั้งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงได้กำหนดให้มีการบรรยายทั้งในส่วนของกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน