สุพรรณบุรี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย (ชมคลิป)

ที่ จ.สุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ณ วัดโพธิ์ลังกา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง 10 อำเภอ ร่วม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์       

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัด ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ วัด/สำนักสงฆ์ โรงเรียน/สถานศึกษา สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว  แหล่งเลี้ยงสัตว์ในชุมชน สถานสงเคราะห์สัตว์ และพื้นที่สาธารณะ โดยมีเป้าหมาย        ดำเนินการในสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 3,000 ตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน

การดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีได้บูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนตลอดไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์รถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่จากกรมปศุสัตว์จำนวน 2 คัน และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือด้านบุคลากรและนายสัตวแพทย์ จากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มาร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาสในวันนี้

 

 

สุพรรณบุรี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด

นายนิมิต  กล่าวว่ากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เป็นโครงการที่ช่วยควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมวันนี้ มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้ทราบและเข้าใจวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุนัขและแมวจรจัดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน  ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มาให้บริการโดยนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบังคับและจับสุนัขและแมวจรจัด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน รวมถึงการเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวจรจัดไปเลี้ยงในศูนย์พักพิงสัตว์ ต่อไป

ภาพ/ข่าว ภัทรพล  พรมพัก  มงคล สว่างศรี  ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน