ระยอง!! สพปเขต2 จับมือเอกชน พัฒนาครูนักเรียนในพื้นที่ จัดโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูปแบบ "STEAM"(มีคลิป)
เวลา 9.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่โรงเรียนวัดสมมุติเทพฐารามหรือวัดแหลมสน ต. ปากน้ำประแส  อ. แกลง จ. ระยอง นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมฯโดยมีนายธงชัยมั่นคงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต2และนางนภาพร เสียงบัณฑิตกุล  Sales Director บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเยาวชนที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต ให้มีความความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ และใช้ทักษะการคิดชั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การคิดแบบมีวิจารณญาณ มีทักษะด้านการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ รวมถึงมีทักษะทางสังคม นำไปปฏิบัติต่อในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป


นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  กล่าวว่า เนื่องจาก พล.อ สุรเชษฐ์   ชัยวงศ์    รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางนโยบายในการจัดทำแผนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา และ ระยอง  โดยพิจารณาความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ .ศ. 2560 – 2579) โดยมีนโยบาย ที่สำคัญ คือ  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  การผลิตและพัฒนากำลังคน   การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาชีพ  เพื่อผลิตกำลังสำคัญของประเทศ เช่น การผลิตกำลังคนด้านสายงานวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านสายอาชีพต่าง ๆ การพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษา จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง