มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดประชุมสัมมนาเรื่อง"เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ใกล้ถึง

ที่ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จ.ตาก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น.นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานอนุกรรมการบริหารแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน ประชุมสัมมนาเรื่อง"เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ใกล้ถึง" นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ประชุมสัมมนาเรื่อง"เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ใกล้ถึง" มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีความมุ่งมั่นจะส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดตาก ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ได้พิจารณาเห็นว่ากฎหมายท้องถิ่นที่ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว มีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สำคัญหลายเรื่องซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สนใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดตากเป็นพิเศษโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยตรงมาเป็นวิทยากร การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากองค์กรปกครองท้องถิ่นการบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดตากอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและผู้สมัครผ่าน ผ่านมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 255คน

นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานอนุกรรมการบริหารแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

            นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาให้ความรู้ กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและให้เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น นายประสาน สิทธิชุม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก มาให้ความรู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ปลัดเทศบาลตำบลไม้งาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน โดยมี  ดร.สุรเสน ทั้งทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตาก ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ชัชวาลย์ คำไท้ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สำนักข่าวทีนิวส์ 

ภาพ-ข่าว ชวลิต จ.ตากติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน