ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.10

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณลำห้วยอูน (ตอนกลาง) บ้านนางเติ่ง หมู่ 13 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร เทศบาลตำบลโคกภู จัดกิจกรรมตามโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์สมบัติ มีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอภูพาน ประธานพิธีเปิด มีส่วนราชการและหน่วยงานให้การสนับสนุน อาทิศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ส่งเสริมศาสตร์ชุมชน ที่ 3 จังหวัดสกลนคร สถานีเพาะชำกล้าไม้สกลนคร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร และพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลโคกภู ตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน


ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดั่งเดิม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลำห้วยอูน ที่ดำเนินการขุดลอกใหม่ความยาวกว่า 7,000 เมตร ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนั้นยังปลูกหญ้าแฝก เพื่อช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์ ป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน ปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์

นายยุทธพล ยังแสนภู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกภู กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จขึ้นทรงราชย์สมบัติ และมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับกล้าไม้ที่นำมาปลูกครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้สกลนคร โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมพูพาน และป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร มีกล้าไม้พะยูง และกะยางนา จำนวน 3,500 ต้น และหญ้าแฝก 6,000 ต้น นำมาปลูกเพื่อฟื้นฟูบริเวณลำห้วยอูนแห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์

โดย  ไมตรี  แก้วบุญมี  สกลนคร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน