ฟุตบอล เรือนจำหลังสวนคัพ เชื่อมองค์กร ร่วมงานเพื่อปชช.

ที่สนามกีฬาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอหลังสวน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เรือนจำหลังสวน คัพ” ประจำปี 2562  มีนายนรินทร์  ทองชัย หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดหลังสวน หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กระทรวงยุติธรรม และ หน่วยงานราชการ เอกชน เข้าร่วม  นายนายบุญรักษ์  บุญญาธิการ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหลังสวน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน”เรือนจำอำเภอหลังสวนคัพ” กล่าวรายงานว่า”เรือนจำอำเภอหลังสวนเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่สนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านของสังคมซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว บริบทหนึ่งที่เรือนจำหลังสวนต้องดำเนินการคือการสร้างความยอมรับจากประชาชนและสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เรือนจำอำเภอหลังสวน

เรือนจำหลังสวนคัพ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คนหรือ”เรือนจำอำเภอหลังสวนคัพ”ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่เข้มแข็ง  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานงานและความช่วยเหลือปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประชาชนทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารโดยเฉพาะเรื่องการสร้างความยอมรับแก่สังคมนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม สำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเรือนจำอำเภอหลังสวนครับจำนวน 6 ทีมได้แก่ ทีมตำรวจโดยการสนับสนุนทีมชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ทีมชมรมพ่อค้าอำเภอหลังสวน ทีมชมรมธนาคาร ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีมยุติธรรมอำเภอหลังสวน  ด้วยการสนับสนุนจาก นายสุพล จุลใส สส.จังหวัดชุมพร  คลินิกหมอปรเมศ ร้านกิจจาบริการ  นายศราวุธ กาญจนสวัสดิ์ นายกอบต.พ้อแดง  ร้านนิวัฒน์ Copy  ร้านเจริญกิจไฮเทค สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุด  แผงทุเรียนแสงมณี คุณโต ศึกขันเงิน  และน้ำแข็งเลิศพร

เชื่อมองค์ เพื่อ ปชช
เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอหลังสวน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน เรือนจำอำเภอหลังสวนคัพ ประจำปี 2562 เป็นการเปิดโอกาสในการสนองนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านการกีฬาและส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ภาพ/ข่าว จิตติ ดาวขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชุมพร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง