ทรงตั้งเปรียญธรรม3ประโยค เขตปกครองสงฆ์หนใต้

ที่วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร   นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร  พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ ให้การต้อนรับ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานในการประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายสมเกียรติ ธงสี รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า”เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงตั้งเปรียญธรรม 6 ประโยคจำนวน 251 รูปและเปรียญธรรม 9 ประโยคจำนวน 40 รูปรวม 291 รูปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคมีพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคในโอกาสอันสมควร

ทรงตั้งเปรียญธรรม3ประโยค

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคือการศึกษาและทำความเข้าใจบรรดาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลีอันพระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก ภาษาบาลีจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าพระพุทธพจน์เพื่อป้องกันมิให้พระพุทธพจน์คลาดเคลื่อน

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ ที่ได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเรียนธรรม 6 ประโยค ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยครวมทั้งพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในด้านต่างๆ

เขตปกครองสงฆ์หนใต้
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับความเมตตาจากพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ คณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ในการให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และประสานงานด้านต่างๆและนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ส่วนราชการต่างๆของจังหวัดชุมพรที่ได้ให้ความสำคัญกับกิจการงานของคณะสงฆ์ในการจัดพิธีในครั้งนี้ พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้จำนวน 41 รูปและสอบได้ประโยค 1-2 จำนวน 71 รูปรวม 112 รูปหลังจากนั้นพระพรหมจริยาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชได้มอบพัดยศและประกาศนียบัตรสำหรับประโยค 1-2 แล้วให้โอวาท

ภาพ/ข่าว จิตติ ดาวขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชุมพร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง