มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด โคราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 2562

วันที่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ณ ฮอลล์๑ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑โคราช ชั้น ๔การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๒"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"โดยนางปิยะฉัตร อินสว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา.ประธาน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยายกาศตั้งแต่เวลา๐๙๐๐-๑๒๐๐น. -ชมการแสดงบนเวทีของชบรม TOBENUMBERONE เอี่ยมเฮง อำเคอเสิงสาง- ชมนิทรรศการจากส่วนราชการที่เกียวข้อง จำนวน ๒๗ บูธ,มี การประกวดยุวทูตตันยาเสพติด. การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติดต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา.(นางปิยะฉัตร อินสว่าง)ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณ (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒ ชุด ๑) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ๒) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา- ประธานประจำแท่นพิธีรับคำกล่าวรายงาน ปลัดจังหวัดนครราชสีมเลขานุการศอ.ปส.จ.นม. (นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว)ต่อจากนั้น ประธานได้อ่านสารเนื่องในวันต่อด้านยาเสพติตโลกและ ประธานนำพลังมวลขนคล่าวคำประกาศปฏิญาณตนต่อต้นยาเสพติด (บรรแลงเหลงมหฤษ์) ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒จำนวน๕รางวัลและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสหติดดีเด่น จำนวน ๓๒ รางวัส ๒)โรงเรียนตันแบบแหล่งเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัตนครรชสีมาจำนวน ๑๓รางวัล ๗ สถานประกอบการที่ได้ใบรับรองมาตฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.)จำนวน ๑๗รางวัล และโครงการโรงงานสีขาว ประธานมอบรางวัลการประกวดยุวทูตต้านยาเสพติด และ รางวัลการแข่งขันตอบกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย เยี่ยมขมนิทรศการผลการปฏิบัติงานในการป้องกัน บำบัดรักษา และปราบปรามยาเสพติดจำนวน ๒๗ หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้

 

 

 


๑.เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัวสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ๒. เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวันต่อด้านยาเสพติดโลก และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีหลืองเพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ๓.เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดฝ้าระวัง และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๔. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรดิหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดภาค ๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลนครนครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมาในการบูณาการจัดกิจกรรม, ชมรม To Be Number Oneบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุดสาหกรมจำกัดในกาจัดการแสดง และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราชอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/องค์กรเอกขน องค์กรภาคประชาชน รวมทั้ง สถาบันการศึกษานักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้ง นการรณรงค์สร้างกระแสปลุก จิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมขนประชาชนเยาวชน เข้ามามีสวน ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรวมทั้งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาแสพดดรู้การใช้วลาวงให้เกิดประโยชน์ และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาพองครที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นใน การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม1,200คน

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว โดยนายสันติ วงษาเกษผู้สื่อช่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา รายงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน