การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์เที่ยวบินแรกบินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส  สู่ท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   ต่อเนื่องปีที่ 7 รวม

   นายอนุชา  โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ  สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส   นายอรุณ  บุญชุม รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี   นายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด( มหาชน) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนนับหมื่นร่วมในพิธี


 สำหรับการจัดเที่ยวบินพิเศษที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับบุญอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส โดยในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษจำนวน 9 เที่ยวบินๆละ 289 คน  ในระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 62 มีผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญทั้งสิ้น  2,601  คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย          ซึ่งในวันนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินแรก ที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส ในเวลา 10.35  น. คือ เที่ยวบินแอร์บัส A330-300 ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ในเวลา   16.40 น.  ส่วนเที่ยวบินที่สองในวันนี้ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ในเวลา 15.35 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ในเวลา 21.40 น.

 โดยในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์จำนวนทั้งสิ้น 8,462 คน   เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน  3,892 คน  เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน  1,305 คน และมีพี่น้องมุสลิมที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนราธิวาสจำนวน         2,601 คน                                                                     จึงกล่าวได้ว่า “ฮัจย์ “เป็นแหล่งรวมประชาคมโลก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด ซึ่งรัฐบาลไทยโดยการนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยดีตลอดมา  เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ของการส่งเสริมกิจการฮัจย์ และได้ประกาศใช้ พ.ร.บ  ส่งเสริมกิจการฮัจย์ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีระเบียบข้อคับ  เงื่อนไขหรือมาตรการใดๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ความคุ้มครองให้พี่น้องมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์

ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นราธิวาส


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน