พุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมเวียนเทียน รอบเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล วันอาสาฬหบูชา เนืองแน่น (ชมคลิป)

เมื่อช่วงค่ำของ วันที่  16 ก.ค. 62  ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา  พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล  เป็นประธาน ในการนำพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ  หลายพัน คน ประกอบพิธีสวนมนต์และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ารแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น"วันพระรัตนตรัย"    โดยมี อาจารย์เฉลิม  อภิวาท ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสวดมนต์เวียนเทียนด้วย

พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำสวดมนต์

พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เปิดเผยว่า วัดใหญ่ชัยมงคลจะประกอบพิธี เวียนเทียนรอบพระเจดีย์ใหญ่เป็นประจำทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และยังมีพุทธศาสนิกชน ที่มีจิตศรัทธาทั้งบริษัท  ห้างร้านต่างๆ  นำน้ำปานะ มาให้ญาติโยมที่มาร่วมพิธีเวียนเทียนได้ดื่มฟรีเป็นประจำ สำหรับผู้ทรงศีลซึ่งมีทั้งพระภิกษุสงฆ์  แม่ชี  สมณชีพราหมณ์  หลังจากที่เวียนเทียนเสร็จแล้ว ก็จะร่วมสวดมนต์จนถึงเที่ยงคืน

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา

 

พุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมเวียนเทียน รอบเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล วันอาสาฬหบูชา เนืองแน่น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง