เลขาธิการอาชีวศึกษาชื่นชมฝีมือสานหวายเทียมของวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานจักสานหวายเทียม ให้กับนักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ จำนวน 82 คน ในระหว่างวันที่ 20  - 29 ก.ค 2562  ซึ่งมี นายฤทัย มะปราง เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายนิรันดร์ สมมุติ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ พร้อมด้วย นายกุลชาติ ชลเทพ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ นางสุพินดา จันเทพา รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  นำคณะอาจารย์วิทยากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายให้สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินโครงการสะพานเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้กับประชาชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้สะพานเชื่อมโยง 5 สาย เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ สายที่ 1 เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ สายที่ 2 เชื่อมโยงระหว่างครูและครู สายที่ 3 เชื่อมโยงระหว่างเด็กกับเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน สายที่ 4 เชื่อมโยงระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ในการเรียนอาชีวะ และสายที่ 5 เชื่อมโยงกับชุมชน ซึ่งจากการที่ได้มาเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานจักสานหวายเทียม ให้กับนักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ จำนวน 82 คน ในครั้งนี้แล้ว พบว่า  เด็กที่เข้ารับการอบรมมีฝีมือการจักสานหวายเทียมได้อย่างสวยงามมาก ลวดลายต่าง ๆ ประณีตบรรจง สามารถที่จะนำเอาความรู้ด้านการจักสานหวายเทียมนี้ไปใช้ในการสร้างรายได้เป็นอย่างดี  โดยเมื่อคิดค่าวัสดุจำนวนเงินประมาณ 450 บาทต่อเก้าอี้ 1 ตัวแล้ว นำเอาเก้าอี้สานหวายเทียมที่ทำเสร็จแล้วไปขายให้ร้านค้า ร้านอาหารหรือว่าตามโรงแรมต่าง ๆ  จะสามารถขายได้ในราคาตัวละ  800  บาท  เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิรันดร์ สมมุติ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวิชาการสานหวายเทียม  จึงได้ร่วมกับ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานจักสานหวายเทียมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคนของประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบูรณาการความร่วมมือการทำงาน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อฝึกทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ นำไปสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป

 

 

 

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน