ไข้เลือดออกศรีสะเกษระบาดหนักเสียชีวิตแล้ว 4 ราย ระดมทุกส่วนราชการเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย ดีเดย์ 6 ส.ค.62 ลุยกำจัดยุงลายทั้งจังหวัด
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่าง  จ.ศรีสะเกษ  กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้ง จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมและร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

 

 

 

 

 


นายวราวุธ  ชื่นตา นายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า   สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ  จ.ศรีสะเกษ    อยู่ในภาวะที่ต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง   เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยทุกเดือนในทุกปีที่ผ่านมา  และในปี  2562  จากวันที่  1  ม.ค. - 28  ก.ค. 2562  มีรายงานผู้ป่วย  จำนวน  1,663  ราย  อัตราป่วย  112.60  ต่อแสนประชากร  มีผู้เสียชีวิตแล้ว  4  ราย  ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยรายเดือน  จำนวน  81, 61, 128, 101, 217, 618  และ  457 ราย  ตามลำดับ  (ข้อมูล  ณ  วันที่  28  ก.ค.2562)  พบผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ  ทุกอาชีพ  กลุ่มอายุที่มีผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่  กลุ่มอายุ  10 - 14 ปี  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด  คือ  นักเรียน  จำนวน  1,067  ราย  คิดเป็นร้อยละ  65.58  ของผู้ป่วยทั้งหมด  พื้นที่เกิดโรค  จำนวน  22  อำเภอ  จำนวน  188  ตำบล  คิดเป็นร้อยละ  91.26  ของตำบลทั้งหมด  และจำนวน  704  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  26.20  ของหมู่บ้านทั้งหมด  จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกดังกล่าว  หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่  ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค  จัดทำแนวทางแก้ไขปัญหา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งมีการกำกับ  ติดตาม  สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่มาโดยตลอด  แต่ก็ยังพบว่า  มีผู้ป่วยเกิดขึ้นทุกวัน ปัญหาที่พบ  ได้แก่  การขาดแคลนน้ำของประชาชน  ความตระหนักของทุกฝ่ายยังไม่เพียงพอ  ทำให้มีการควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ต่อเนื่อง  ยังมีวัสดุที่ไม่ได้ใช้แต่สามารถขังน้ำได้อยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชนจำนวนมาก  มีภาชนะที่พบลูกน้ำจำนวนมาก  ดังนั้น  เพื่อให้การตอบโต้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับอย่างยั่งยืน  จ.ศรีสะเกษ  จึงได้จัดประชุมและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำพิธีลงนามขึ้น

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน