ยอดเยี่ยม!!เมืองคอนผุดธนาคารและร้านค้าประชารัฐชุมชนบุญพาสันติ-ชี้เป็นต้นแบบและตัวอย่างการบริหารเงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2562  ที่สถาบันการเงินชุมชนล้านค้าประชารัฐชุมชนบุญพาสันติ ซอยกิจวิบูลย์  ถนนสะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายวีระชัย สง่าหวัง หัวหน้าสำนักงานหองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9เป็นประธานในพีเปิดป้ายสถาบันการเงิน และร้านต้าประชารัฐชุมชนบุญพาสันติ โดยมี นายวรพันธุ์ ถังมณี ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขานครศรีธรรมราช ดร.ณพ เกตุชาติ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จำกัด  คณะกรรมการกองทุนชุมชนบุญพาสันติ สมาชิกกองทุนและประชาชนในละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

            นางสุนีย์  รัตนโอภา เหรัญญิกกองทุนและสถาบันการเงินชุมชนบุญพาสันติ ว่าชุมชนบุญพาสันติได้รับเงินสนับสนับสนุนจากรัฐบาล 1 ล้านบาทและได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบุญพาสันติเมื่อ พ.ศ. 2545 ซึ่งเดิมมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 80  แต่ในปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300 ตนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อปี พ.ศ.2550โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง “ชุมชนบุญพาสันติ” ได้บริหารการเงินให้บริการประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งประสบความสำเร็จกลายเป็นแหล่งเงินทุนที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ  2.3 ล้านบาท จึงได้ยกระดับกลุ่มออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน โดยมีธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราชเป็นองค์กรที่เข้ามารับผิดชอบดูแล อีกชั้นหนึ่ง โดยเมื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินจะทำให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

            “เดิมกองทุนและสถาบันการเงินชุมชนบุญพาสันติ มีที่ทำการอยู่ในบ้านของตน แต่ในปัจจุบันได้มีการจัดซื้อที่ดินในซอยกิจวิบูลย์ ถนนสะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันการเงินรวมทั้งเปิดร้านค้าประชารัฐ ในวันนี้จึงถือฤกษ์เปิดอาคารที่ทำการสถานบันการเงินและร้านค้าประชารัฐชุมชนบุญพาสันติดังกล่าว”

            ทางด้านนายวรพันธุ์ ถังมณี ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1 ธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารออมสิน โดยเน้น การให้ความสำคัญของความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ แบ่งปันเอื้ออาทรต่อกัน โดยธนาคารออมสินมีบทบาทและภารกิจในการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่มั่นคง ให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนหมู่บ้านบ้านบุญพาสันติก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2544 ในชุมชนเมือง ต.โพธิ์เสด็จอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเงินสนับสนุนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ในปีพ.ศ. 2545 จนริเริ่มดำเนินการฟื้นฟู บริหารจัดการภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแรกเริ่มมีสมาชิกเพียง 80 คน และได้ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อปี พ.ศ.2550

 


กองทุนหมู่บ้านบุญพาสันติ เติบโตด้วยความเข้มแข็ง โปร่งใสและความร่วมมือ จากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 300 คนมีคณะกรรมการ 15 คน     โดยมี นางวรณี ซินตระกูลเป็นประธานกองทุน ซึ่งการดำเนินกิจการได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน ได้เปิดทำให้มีจุดบริการ "บริการธนาคารชุมชน"ที่สามารถให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร รวมถึงการเปิดร้านค้าประชารัฐที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเมือง ให้ได้ใช้สินค้ที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด เป็นชุมชนที่อยู่ดี มีความสุขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยคณะกรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านบุญพาสันติ ได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดตลอดมา รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินเป็นพี่เลี้ยงในด้านการฝึกอบรม ให้ความรู้ จนทำให้กองทุนหมู่บ้าน บ้านบุญพาสันติมีความเข้มแข็งและได้ยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่สามารถให้บริการแก่สมาชิกในชุมชนได้อย่างโปร่งใสและเป็นระบบ เชื่อว่าสถาบันการเงินชุมชนบนบุญพาสันติมีความเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนต่อไป

            ในขณะที่ ดร.กณพ  เกตุชาติ  กล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เกิดขึ้นเมื่อปี 2544-2555 ซึ่งในสมัยนั้นมีนายสมนึก เกตุชาติ เป็นผู้ริหารเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช  โดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการบริหารจัดการทำให้เงินทุนขาดสภาพคล่อง จนต้องหยุดชะงักไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างราบรื่น จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง ณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้เข้าไปดูแล แนะนำและประคับประคองกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชมีหลายชุมชนที่บริหารจัดการประสบความสำเร็จกลายเป็นแหล่งเงินในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างอย่างเป็นรูปธรรม และที่สามารถยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินมี ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนบุญพาสันตินับเป็นตัวอย่างที่ดีที่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่น ๆ

            “ซึ่งเชื่อว่าสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้จะสามารถพัฒนาและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินทุนในระดับชุมชนที่สามาระเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในระดับรากหญ้า เป็นความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และยังสามารถนำดอกผลมาจัดสวัสดิการในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ต่อไป” ดร.กณพ  กล่าวในที่สุด.

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง