ป.ป.ช.ตรัง รุกหนัก เรียกผู้บริหารหารือ หลังพบอาหารกลางวันนักเรียนไม่โปร่งใส

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมอีโค่ อินท์ อ.เมืองตรัง นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สตง.ตรัง คลังจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการเขตการศึกษาตรัง เขต 1 และ 2 ได้มีการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆกว่า 200 คน เพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการอาหารกางวันเด็กนักเรียน และให้ผู้บริหารโรงเรียน ปฎิบัติตามระเบียบการจัดการบริหารอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอย่างเคร่งครัด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีชาวบ้านร้องเรียนถึงการจัดการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนไม่ครบถ้วน และจากลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีความไม่โปร่งใส ในการจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจริง โดยมีการตักเตือน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนทำหนังสือชี้แจง ป.ป.ช.แล้ว ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมอีโค่ อินท์ อ.เมืองตรัง นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สตง.ตรัง คลังจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการเขตการศึกษาตรัง เขต 1 และ 2 ได้มีการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆกว่า 200 คน เพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการอาหารกางวันเด็กนักเรียน และให้ผู้บริหารโรงเรียน ปฎิบัติตามระเบียบการจัดการบริหารอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอย่างเคร่งครัด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีชาวบ้านร้องเรียนถึงการจัดการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนไม่ครบถ้วน และจากลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีความไม่โปร่งใส ในการจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจริง โดยมีการตักเตือน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนทำหนังสือชี้แจง ป.ป.ช.แล้ว ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้


ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ตรัง ได้กล่าวว่า วันนี้เป็นการเชิญโรงเรียนในพื้นที่ปฐมศึกษาของตรังมาซักซ้อมกำชับในเรื่องของการป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน จากส่วนหนึ่งที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบางพื้นที่พบว่าอาหารกลางวันไม่ตรงตามที่ได้นำเสนอมีบางตัวที่ขาดหายไป แต่ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แจ้งรายงานตัวจริงมาว่าเป็นอย่างไร มีแนวทางที่จะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งต้องขอข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานเหล่านี้ก่อน ถึงแม้ว่า ป.ป.ช.เองตรวจพบความไม่ถูกต้องก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงก่อน หากภายหลังพบอีกจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายได้อยู่แล้วในเรื่องประเด็นนี้  ในเรื่องการร้องเรียนที่พบในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างในภาพรวมยังพอบริหารจัดการได้ เพราะการทุจริตยังไม่ถึงขั้นรุนแรงมาก บทบาทของ ป.ป.ช. ส.ต.ง. ป.ป.ท.สามารถดำเนินคดีต่าง ๆ ให้เกอดผลได้ว่าใครทุจริตดำเนินการตามระเบียบเป้าหมายที่กำหนดได้  สำหรับเรื่องอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่พัฒนาศักยภาพของเด็ก ในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของสมองต่าง ๆ ถ้าเด็กได้รับสารอาหารเพียงพอทำให้เด็กมีความฉลาดและเติบโต จึงจำเป็นที่ต้องกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต้องจัดสรรเรื่องของอาหารให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เพื่อให้เกิดผลดีกับเยาวชนในระยะยาวและคุณภาพของคนในอนาคต

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผุ้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดตรัง

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง