ฮือฮาทั้งจังหวัด!!เมืองคอนประธานเปิดหม้อสัญลักษณ์เปิดงาน มหกรรมธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 “มหานครฯอาหารปลอดภัย” ครั้งที่ 1

(11 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หลาดหน้าพระธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 “มหานครฯอาหารปลอดภัย” ซึ่งภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สสส. หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช , สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราช , เครือข่ายธนาคารอาหาร และเครือข่ายอาหารเพื่อเพื่อน ได้กำหนดจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อสื่อสารรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นเพื่อการรับมือภัยพิบัติด้วยธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติสู่สาธารณะ และการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้การนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ จาก 5 ภาค 8 จังหวัด 9 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี  ดร.สุทธิศักดิ์แก้วแกมจันทร์ สถาบันวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล Sustainable Food Labนายเกษม แก้วเจริญ ตัวแทนสมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน  นายอนันตโชค ศักดิ์สวัสดิ์ ตัวแทนจากธนาคารอาหาร และผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมในพิธีเปิดอย่างพ้อมเพรียง

            กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการต้นแบบธนาคารอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบัติ การเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหารรับมือวิกฤตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”และ “ธนาคารอาหารกับการพัฒนาที่ยั้งยืน” ,การประกาศปฏิญญา ธนาคารอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบัติเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ,การสาธิต วัฒนธรรมอาหาร 5 ภาค และการออกร้านแสดงสินค้า ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ การประกาศปฏิญญาธนาคารอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบัติเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร  สาธิต วัฒนธรรมอาหาร 5 ภาคการออกร้านแสดงสินค้า ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ  เป็นต้น

 


ในขณะที่นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการงานมหกรรมธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 “มหานครฯอาหารปลอดภัย” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยทั้งในห้วงเวลาปกติ และในยามวิกฤต ทั้งด้านพื้นที่การผลิต การจัดการผลผลิต การตลาด  การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การบริโภค และการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประกอบพิธีกิจกรรมในครั้งนี้แตกต่างไปจากพิธีเปิดงานอื่นที่ส่วนใหญ่ประธานจะทำการตัดริบบิ้น หรือฆ้องหรืออื่น ๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน แต่ในกิจกรรมนี้ประธานทำการเปิดหม้อข้าวเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน เนื่องจากหม้อข้าวเป็นสัญลักษณ์ของความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร รวมทั้งความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากท่ามกลางความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรม.

ภาพ/ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน