องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร​ อึ้งจิตรไพศาล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเป็นประธานบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

     โดยมีนายสมชาย​ ไชยพันธ์​ เลขานุการ​นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายแพทย์เกษม​ ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางมาลี​ โชคเกิด​ รองนายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายจักพงษ์​ เทียมเพ็ง​ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางจิตติมา​ กรีอารี​ พัฒนาสังคมและความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางศุภกานต์​ พรหมน้อย​ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์​ น.ส.กฤษณา​ เขียวจันทร์แสง​รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์​ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า​ 100 คนเข้าร่วม​ ในการจัดงานในวันนี้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่มีอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรมากยิ่งขึ้น ทำให้อัตราส่วนประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งนโยบายการจัดระบบสวัสดิการและการสาธารณสุขของรัฐที่ทันสมัยขึ้นทำให้จำนวนประชากรในช่วงกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มในอัตราส่วนตามไปด้วยสังคมผู้สูงอายุคือสถานการณ์ที่สังคมไทยต้องตั้งรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องตระหนักรู้ว่าควรจะดำเนินกิจกรรมหรือนโยบายใดๆให้สอดคล้องกับสภาพสังคม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ความสำคัญ กับภารกิจด้านการดูแลสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุมาโดยตลอดด้วยตระหนักว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมทำให้สังคมมีคุณภาพและมีความมั่นคงอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายจิตใจมีองค์ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพจังหวัดอุตรดิตถ์จากระบบสถิติทางทะเบียนประจำปี 2561 ปรากฏว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวน​91,772 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.15 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วจึงจำเป็นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ต้องการให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยตอนหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้มีการจัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบไปด้วยการลงการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน