ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต

ที่หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​/ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธา​น เปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งความรักความสามัคคีของสมาชิก อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการต่อต้านการทุจริต      โดยมี นายมานิต​ อนรรฆมาศ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/ รองผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอกวิสิษฐ์​ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสนาม กอนวงษ์ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้ง​9​ อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 600 คนเข้าร่วม


ในการจัดโครงการในวันนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพศ. 2562 ให้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคี ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีจิตสำนึก ในหน้าที่ มีความเสียสละ มีจิตสำนึก ในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคี ยึดมั่นในความถูกต้องสอดส่องต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในพื้นที่ที่สังกัด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย หน้าหลังเกิดภัย มารับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ พี่ตนเองสังกัด พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งความรัก ความสามัคคีในหมู่พี่น้องสมาชิกอปพร ตลอดจนช่วยปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของสังคมเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในวันนี้ มีการบรรยายในหัวข้อบทบาทอปพร.กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายมานิต​ อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/ รองผู้อำนวยการศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์​ การบรรยายในหัวข้อวิชาการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ การบรรยายในหัวข้อวิชาสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน