พ่อเมืองนราฯเปิดงานแสดงสินค้าตลาดกลางจังหวัดนราธิวาส ภายใต้ชื่อ ถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ กระจายสินค้า SMEs CO-OP OTOP รถเข็น

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่อาคารตลาดกลางจังหวัดนราธิวาส ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดูงานแสดงสินค้าตลาดกลางจังหวัดนราธิวาสโดยมี นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายประภาส มากทอง สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ดุลยมาน แยนา ผกก.สภ.ยี่งอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มธุรกิจรายย่อย ตลอดจนประชาชนกว่า 500 คน ร่วมงานในครั้งนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพ ในเรื่องของรายได้ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสเรา จังหวัดได้ให้ความสำคัญว่าจะทำอย่างไรในสภาพการณ์เฉพาะหน้า ในสถานการณ์ระยะกลาง และในสถานการณ์ระยะยาวที่จะทำให้พี่น้องประชาชนของเราได้ กินอิ่ม นอนอุ่น อยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี จึงได้กำหนดแผนแม่บทจัดการปัญหาดังกล่าวในภาคการเกษตรกิจกรรมหนึ่งมาตั้งแต่ปี 2555


โดยจัดให้มีตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ตลาดกลางจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันตลาดกลางฯ ได้ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานเกือบสมบูรณ์แล้ว และในอนาคตอันใกล้นี้กิจการของตลาดกลางฯ จะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคม เพื่อประโยชน์แห่งพวกเราชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่ง ที่ราคาผลไม้ทั้งผลผลิตลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ หรือผลผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาตกต่ำมากมาอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ และสงครามการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบไปทั่ว จำเป็นที่พี่น้องทั้งหลายต้องรวมมือกัน เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ผลผลิตสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมถึงการ หาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สามารถเพิ่มรายได้ทั้งการแปรรูปเพิ่มมูลค่า การเล่าเรื่อง สร้างแบรนด์สินค้าชุมชน หรืออื่นๆ ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งราชการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน หรือ ตลาดกลางจังหวัดนราธิวาส ให้ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิต ลดการผูกขาดทางการค้า สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงการจัดกิจกรรมทางสังคม สร้างความรักสามัคคีบนพื้นฐานแห่งความอยู่ดีกินดี ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด “ นรา น่าอยู่ อย่างยั่งยืน" สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดบริหารจัดการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดให้ตลาดเป็น "ตลาดกลางเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคม” โดยได้แบ่งโซนจัดการตลาดเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนพื้นที่ที่ 1 กำหนดให้เป็นโซนการ แปรรูปสินค้าเกษตรชั้นต้น เข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรขั้นสูง หรือเพื่อการส่งออก โซนพื้นที่ที่ 2 กำหนดให้เป็นโซน การจัดการตลาดผลไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เชิงรุกและการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโซนพื้นที่ 3 กำหนดให้เป็นโซนพื้นที่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (SmartFarmer) และการบ่มเพาะธุรกิจแก่ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจรายย่อย(SMES) กลุ่มโอทอป(OTOP) และกลุ่มผู้ค้ารถเข็น ผู้ค้าหาบเร่ ผู้ค้าแผงลอยโซนพื้นที่ 4 กำหนดให้เป็นโซนการให้บริการชุมชนด้านจัดกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ด้านการกีฬา และกิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรมและโซนพื้นที่ 5กำหนดให้เป็นโซนการจัด ตลาดนัดชุมชน เพื่อเสริมการเข้าถึงตลาดของเกษตรกร และการดึงกำลังซื้อเข้ามาสู่ชุมชน สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าตลาดกลางฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบ่มเพาะธุรกิจแก่ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจรายย่อย กลุ่มโอทอป และกลุ่มผู้ค้ารถเข็น ผู้ค้าหาบเร่ ผู้ค้าแผงลอย ให้ได้เรียนรู้กระบวนการทางการตลาด โดยการ จัดงานมีกลุ่มเป้าหมายมาร่วมออกร้านค้านำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้ามาแสดงและจำหน่ายในตลาดกลางฯ จำนวน 900 กลุ่มในระหว่างวันที่ 24- 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ การจัดงานในช่วงกลางวันได้เรียนเชิญกลุ่มมวลชนเป้าหมายเฉพาะมาเสริมสร้างทักษะเรียนรู้การตลาด รวมถึงร่วมกิจกรรมทางสังคมพหุวัฒนธรรมวันละ 500 คนและคาดว่ามีผู้ร่วมงานอื่นอีกวันละไม่ต่ำกว่า 2,500 คน รวม 3 วัน จำนวน 1,500 คนตลอดทั้ง 3 วัน จะผู้ซื่อผู้ขายมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 9,000 คนอีกด้วย //////////////////////////////////////// ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี ผู้สือข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นราธิวาส


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน