เกษตรจังหวัดชัยภูมิ หนุนเกษตรกรปลูกพืชผสมผสานตามโครงพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

เกษตรจังหวัดชัยภูมิ หนุนเกษตรกรปลูกพืชผสมผสานตามโครงพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เพื่อ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer)

ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

นาย ศุภฤกษ์  น้อยสุวรรณ ปลัดอำเภอเทพสถิต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตมันสำปะหลังครบวงจรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดย มีนางธัญธิตา  ศรีสุระ  เกษตรจังหวัดชัยภูมิ นายสัมฤทิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิเขต 3 นายสุริยา  แก้วหย่อง  เกษตรอำเภอเทพสถิต พร้อมเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรใน 5 ตำบลของอำเภอเทพสถิต ให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน


เพื่อพัฒนาความรู้ในการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยพัฒนาความรู้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพในพื้นที่ที่มีศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันในการทำการเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวเป็นการทำการเกษตรผสมผสาน ด้วยการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงานสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ผู้ที่เข้าอบรมก็จะได้ชมการสิต การแปรสภาพต้นข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์เพื่อสร้างรายได้ให้กับกับเกษตรกรที่สนใจการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมสร้างรายได้หลังจากเพาะปลูกมันสำปะหลังอีกช่อทางหนึ่งโดยมีตลาดรองรับคือกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการกับทางเกษตร รับซื้ออย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นางธัญธิตา  ศรีสุระ  เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เผยว่า อ.เทพสถิต มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 149,844 ไร่  เกษตรกร 5,170 ครัวเรือนจากสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดชัยภูมิเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยสูง ยังขาดความตระหนักรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิต เช่น การไถระเบิดดินดาน การสำรองพันธุ์ การจัดการดินปุ๋ย การให้น้ำมันสำปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกร ยังมีต้นทุนการผลิตสูงและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ และขาดการวางแผนการผลิต ทำให้ประสบปัญหาจากสภาพอากาศและความผันผวนด้านราคาสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตมันสำปะหลังครบวงจรแบบยั่งยืนต่อไป //////////

อนุชา มูลเทพ ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยภูมิ

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง