ชาวกระบี่เฮ!! ผวจ.จับมือ3ฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการ ยกระดับการศึกษา ต่อยอดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย ฝึกอบรม
วันที่ 2 พ.ค. 2560 ชาวกระบี่ร่วมยินดี และร่วมสร้างฝันกับ ดร.พินิจ บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในบันทึกร่วมก้าวแรกของ ม.อันดามัน MOU ระหว่างจังหวัดกระบี่ - สจล. - สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จะก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความร่วมมือจะผลักดันการขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญ Krabi Global City คือ (cr Srisuwan)   1) R&D กระบี่จะเป็นเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้วิทยาศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา  2) จะเกิดสถาบันพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในทุกด้าน  3) จะพัฒนาคนกระบี่ดีทุคนให้มีโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอล สื่อสารสนเทศ (IT) และความสามารถทางภาษา  4) เกิด ม.อันดามัน เริ่มจากการเปิดสอนในคณะที่คนกระบี่ต้องการของ สจล.


โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ดร. พินิจ บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ ระหว่าง จังหวัดกระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน ในการดำเนินงานผลักดันให้มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรม  ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อสนองตอบความต้องการในการพัฒนาการศึกษา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเทคโนโลยี   ด้านการเกษตร อันเป็นความต้องการ   ของคนในภาคพื้นชายฝั่งทะเลอันดามัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง