จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2562
   โดยมี นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายเพชรเกษม ส่งศิริ ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถื นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายราเชน ผู่ผอง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายโอท้อปจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯในการประชุมในวันนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้สนับสนุนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณ 2562  สัญญาเลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)สินค้า”ทุเรียนหลงลับแล”และ”ทุเรียนหลินลับแล” มีขอบเขตของการดำเนินงาน คือการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายตลอดจนการใช้ตราสัญญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)สินค้าทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแลสำหรับผลไม้ทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุเรียนหมอนทอง ถ้าไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง คาดว่าจะมีมูลค่า 3,000 กว่าล้านบาท ทุเรียนหลงลับแล คาดว่าจะมีมูลค่า 500 กว่าล้านบาท ทุเรียนหลินลับแล 200 กว่าล้านบาท


และในที่ประชุมเสนอผลไม้ คือมะขามหวาน มะม่วงหิมพานต์ กล้วย ทุเรียนหมอนทอง เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนสินค้า (GI) มะขามหวานของจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ปลูก 15,000 ไร่ เก็บเกี่ยวประมาณ 14,000 ไร่ ผลผลิตคาดว่าประมาณ 7,300 ตัน เกษตรกรชาวสวนมะขามหวาน ปัจจุบัน ขายแบบเขียว เนื่องจากไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นาน เพราะไม่มีห้องเย็นสำหรับแช่มะขามหวาน ในพื้นที่มีตู้แช่มะขามหวานเพียง 1 ตู้ เท่านั้น ทำให้จังหวัดข้างเคียงมาซื้อมะขามหวานจากอุตรดิตถ์แล้วนำไปขึ้นเป็นแบนด์ของจังหวัดนั้นๆ ในส่วนของมะขามหวาน ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำผู้ประกอบการมะขามหวานไปออกบูธที่จังหวัดเชียงราย มียอดสั่งซื้อเข้ามาจำนวน 15 ล้านบาท และที่จังหวัดลำพูน มียอดกสั่งซื้อเข้ามา 5 ล้านบาท และในวันนี้คณะกรรมการกำกับและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณาและรับรองผลการตรวจสอบควบคุมภายในคุณภาพสินค้า “ทุเรียนหลงลับแล “จำนวน 129 ราย ทุเรียนหลินลับแล  จำนวน 34 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ ตำบลนานกกก ตำบลฝายหลวง และตำบลแม่พูล อำเภอลับแล และในอนาคตจะขยายออกไปที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา ต่อไปในส่วนของสับปะรดห้วยมุ่น ของอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งไปจำนวน 28 ราย ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 22 ราย ส่วนอีก 6 ราย อยู่ในระหว่างการประสานงานต่อไป

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง