มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์    โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศืหล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชรช้าง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยานศาสตร์ภาคเหนือ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นางจินดา แก้วพูลปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางธัญชนก จอมทรักษ์ ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรตกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดรงกัณฑ์ อินทุวงศ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


ในความร่วมมือระหว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และภาคเอกชน ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และการใช้ประโยชน์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง 1 พร้อมทั้งการพัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดพิธีลงนามความร่วมมือโดยสังเขปดังนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งในวันนี้ทางผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการลงบันทึกความร่วมมือจำนวน 4 คณะด้วยกัน

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน