สสจ.ลำปางเตือนผู้ปกครองหมั่นดูแลลูกหลานเพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประเทศไทยจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – 2 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 46,079 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 70.43 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1:0.81 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ ๑ , ๒ , ๓ ปี ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรกได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 149.24,134.52,130.20,128.00,120.72 ต่อแสนประชากรตามลำดับ จังหวัดลำปางอยู่ ลำดับที่ 65 ของประเทศสถานการณ์ 8 จังหวัดภาคเหนือ พบผู้ป่วย 6,368 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 108.59 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่พบมากได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน ตามลำดับ โดยจังหวัดลำปางอยู่ในลำดับที่ 8

 


สถานการณ์จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม – 9 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 255 ราย อัตราป่วย 34.25 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีอัตราป่วยต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อำเภอที่พบมาก 3 อันดับแรกได้แก่ อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอแม่พริก อัตราป่วย 139.16, 57.85, 43.28 ต่อแสนประชากรตามลำดับ การป้องกันควบคุมโรค เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรค มือ เท้า ปากอยู่ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงพาเด็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ำ  ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โดยเฉพาะกรณีที่มีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน ต้องแยกเด็กเล็กไม่ให้เล่นลุกคลีกับเด็กป่วย และระมัดระวังการไอจามรดกันพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรแนะนำสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่บุตรหลาน และผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะการ ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหารและหลังขับถ่าย รักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร เช่น การใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำหรือหลอดดูดน้ำร่วมกันในกรณีที่เด็กมีอาการป่วยซึ่งสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที และแยกเด็กอื่นไม่ให้คลุกคลีกับเด็กป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการระบาด 

ประทีป นันทะผาบ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ลำปางติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน